Modesa Projeleri

KVKK METNİ

Modesa Projeleri

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Mostar Projeleri kapsamında edinilen kişisel verilerin veri sorumlusu Hira Yapı Taahhüt Turizm San. Tic. AŞ’dir. Hira Yapı olarak müşterilerimizin kişisel verilerine önem veriyoruz. Müşteri bilgi formumuzu doldurarak ya da diğer satış ve pazarlama kanallarımız vasıtasıyla Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

 

Müşteri bilgi formumuzu dolduran başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel verileri; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Hira Yapı tarafından işlenmektedir.

 

Kimlik: Ad soyad, imza. İletişim: Telefon numarası, elektronik posta adresi. Pazarlama: Projeden nasıl haberdar olduğu bilgisi, konut alma nedeni, ilgilendiği konut tipi, yaşadığı ilçe bilgisi. Fiziksel Mekân Güvenliği: Tanıtım ofislerimizi ziyaretiniz sırasında güvenlik kameralarımız tarafından kaydedilen görsel kayıtlarınız.

 

Şirketimizden gayrimenkul satın alan müşterilerimizin aşağıda belirtilen kişisel verileri; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, gayrimenkul satış faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi amaçları doğrultusunda yukarıdaki kişisel verilere ilave olarak işlenmektedir.

 

Kimlik: Nüfus cüzdanında veya pasaportta yer alan diğer kimlik bilgileri. İletişim: Adres bilgisi. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf.  Müşteri İşlem: Satın alınan daire bilgileri, indirim bilgileri, kaparo bilgileri, ödeme bilgileri, çek ve senet bilgileri, fatura bilgileri, sözleşme bilgileri. Finans: Banka hesap bilgileri (IBAN), kredi bilgileri.

 

Müşteri bilgi formunu doldurmak suretiyle veya satış işlemleri sırasında Şirketimize vermiş olduğunuz bilgi ve belgeler otomatik olmayan sistemlerle elde edilmekte ve belirli bir kayıt sisteminin parçası olarak matbu ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Ayrıca iç ve dış mekân güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görsel bilgileriniz otomatik sistemlerle kaydedilmekte ve elektronik ortamda saklanmaktadır.

 

Hira Yapı, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarının olması durumunda işlemektedir. Müşteri bilgi formunun doldurulması sırasında edinilen kişisel veriler; veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza hukuki dayanaklarına binaen işlenirken, satış ve satış ön hazırlığı niteliğindeki faaliyetler kapsamında edinilen kişisel veriler; sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklı olarak yapılacak faaliyetler sırasında işlenen kişisel veriler ise bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Hira Yapı, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hissedarlar ve Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş birliği yaptığı kuruluşlar (mali müşavirler, hukuk büroları, avukatlar, bankalar, bilişim hizmeti alınan şirketler ve çalışanları) ile paylaşabilmektedir. Söz konusu paylaşımlar; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülebilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşmaktadır. Şirketimize vermiş olduğunuz hiçbir kişisel veri yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Hira Yapı müşterileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Hira Yapı’ya başvurarak kendisi ile ilgili olarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir. Başvurularınızı Hira Yapı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak “Başakşehir Mahallesi Seyrantepe Cad. Ali Rıza Kuzucan A1 Blok No:4K Başakşehir/İstanbul”“hirayapi@hs01.kep.tr” veya “info@mostarlife.com.tr” adreslerine başvurabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

Hira Yapı Taahhüt Turizm San. Tic. AŞ ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından reklam, tanıtım, promosyon ve kampanyalar hakkında kısa mesaj, arama, elektronik posta gönderilmesi vb. iletişim kanalları vasıtasıyla bilgilendirilebilmem amacıyla kullanılabilmesi ve söz konusu amaçlar doğrultusunda hissedarları ile paylaşılabilmesine açık bir şekilde rıza verdiğimi beyan ediyorum.

Biz Kimiz?

Videoyu Oynat

Sizi Arayalım